• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

ตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจสอบ


 

ในปัจจุบันมีอาคารที่เข้าข่ายอาคารที่จะต้องตรวจสอบอาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ (3) ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เจ้าของอาคารและผู้ประกอบการหลายคนยังไม่ทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว ทางผู้ตรวจสอบจึงมักพบคำถามมากมายที่เจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการหลายคนอยากทราบ เช่น เราตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร, ทำไมต้องตรวจสอบอาคาร, อาคารประเภทไหนที่จะต้องทำการตรวจสอบบ้าง และในการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบอะไรบ้าง

 ตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจสอบ

       จากคำถามที่ทางผู้ตรวจสอบพบบ่อยๆสำหรับการตรวจสอบอาคารก็คือ เราตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจ ในเบื้องต้นทางผู้ตรวจสอบขอชี้แจงว่าในปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารและโรงงานมากมายเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งอาคารบางแห่งถูกสร้างมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารนั้น นับได้ว่ามีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากในอดีตมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคาร โดยสาเหตุหลักมาจากการขาดการตรวจสอบ ดูแลรักษาและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นทางราชการจึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเจ้าของอาคารที่จะต้องทำการตรวจสอบอาคาร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและผู้ใช้สอยอาคาร

 

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคาร

       หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคารนั้นไม่ใช่การตรวจว่าอาคารนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หน้าที่ที่แท้จริงของผู้ตรวจสอบอาคารคือ การตรวจสอบสภาพที่ปลอดภัย ใช้งานได้ จากคำข้างต้นสามารถ

ขยายความได้ว่าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคารนั้นจะทำการตรวจสอบอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร โดยทำการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมือพื้นฐานที่จะช่วยในการตรวจสอบอาคารว่าอาคารนั้นๆอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ใช้งานได้ และได้รับการดูแล บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบอาจให้ข้อเสนอแนะให้มีการแก้ใขระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารได้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว ที่เกิดขึ้นกับระบบหลักที่สำคัญเร่งด่วนต้องแก้ไข ได้แก่ โครงสร้างอาคารมีแนวโน้มว่าจะวิบัติ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
2. ความสำคัญไม่เร่งด่วนและต้องแก้ไขเมื่อพร้อม เช่นมีของกีด ขวางเส้นทางหนีไฟและสามารถเคลื่อนย้ายได้, ท่อระบายน้ำตัน, รางระบายน้ำฝนรั่ว เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะที่เห็นว่าดี โดยผู้ตรวจสอบอาคารจะให้ข้อเสนอแนะที่เห็นว่าถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ดีและมีความปลอดภัย เช่น การติดตั้งเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน, การติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้ตามมาตรฐาน เป็นต้น

 

 

        นอกจารนี้การดูแลรักษาระบบต่างๆก็จำเป็นเช่นกัน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้สอยอาคาร  อาทิเช่น 


การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
งานตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่า
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม

เป็นต้น

       ทั้งนี้การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานลดการสูญเสียจากการใช้พลังงานที่สูญเปล่าและเพิ่มศักยภาพพลังงานที่นำมาใช้ รวมถึงการอบรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับคนที่ใช้พลังงานทำให้เรามั่นใจในการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็สำคัญเช่นกัน

ข่าวสารและกิจกรรม

รับมือ พรบ.โรงงานฉบับใหม่ และแนวทางการรับรองตนเองของโรงงาน Self – Declaration

วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องดาหลา โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา

อ่านต่อ

เจาะลึก มาตรฐาน การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบ Fire Alarm ตามมาตรฐานสากล

วัน จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ. ห้อง A505 (ชั้น 5) สถาบันไทย- เยอรมัน นิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

“ออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump อย่างไร ??? ให้ถูกกฎหมาย..” ครั้งที่ 2

วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2561 ณ. ห้องแกรนด์ บอลรูม (ชั้น2) โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเทล จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30-17.00 น.

อ่านต่อ